Općina Jajce

Javni pozivi

Javni konkurs za davanje u zakup poslovnog prostora u Ulici Nikole Šopa

web grbNa osnovu člana 15. Statuta Općine Jajce (“Službene novine Općine Jajce” br. 3/08) i člana 3 . Odluke o utvrđivanju početne cijene poslovnih prostora u vlasništvu općine Jajce br. 01-02-6633/12 od 20.09.2012 godine Općinski načelnik Općine Jajce raspisuje:
 
JAVNI KONKURS
za davanje u zakup poslovnog prostora
 
I
Općina Jajce daje u zakup poslovni prostor i to: 
 
1.Poslovni prostor u prvoj zoni gradskog područja u ulici Nikole Šopa bb u prizemlju zgrade općine Jajce ukupne površine P= 60,00 m² sa početnom cijenom od 3,00 KM/m².
 
II
Pravo sudjelovanja imaju sva pravna lica koja se bave poslovima platnog prometa.
 
III
Prijava treba sadržavati:
 
1.Rješenje o registraciji kod nadležnog organa,
2.Porezni ID broj,
3.Potvrda službe finansija općine Jajce o izmirenim obavezama prema općini Jajce,
4.Popunjen obrazac prijave (preuzeti u šalter sali općine Jajce) i 
5.Uplata administrativne takse u iznosu od 100,00 KM (Uplatiti na depozitni račun br. 3060250000480835 vrsta prihoda 722131) 
 
IV
 
Objekti se iznajmljuju u zatečenom stanju i korisnik se obavezuje uz saglasnost općine Jajce vršiti investicijske zahvate, koji će dio poslovnog prostora preurediti za namjene za koje će se poslovni prostor iznajmljivati.
Komisija imenovana od strane Općinskog načelnika će prije izvođenja radova vršiti odobravanje radova, obračun istih, a vrijednost uloženih sredstava u adaptaciju prostora u dogovorenom iznosu će biti uračunat u zakupninu.
V
 
Kriterij za vrednovanje ponuda je najveća ponuđena cijena, a u slučaju postignute iste cijene prednost se daje onom ponuđaču koji je ranije predao ponudu na Javni konkurs.
 
VI
 
Pismene prijave na javni konkurs dostaviti  u šalter salu  Općine Jajce u zatvorenoj koverti sa naznakom „PRIJAVA NA JAVNI KONKURS ZA DODJELU U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA ” – NE OTVARATI.
VII
 
Javni konkurs ostaje otvoren 10 (deset) dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje.
 
VIII
 
Komisija će razmotriti sve blagovremeno pristigle ponude, registrirati iste, te o izboru najpovoljnijeg ponuđača obavijestiti sve sudionike konkursa.
 
    
                                                                                                                                     OPĆINSKI NAČELNIK
                                                                                                                                               Edin Hozan
 
 

 

OPĆINA JAJCE

 

OBRAZAC PRIJAVE ZA DAVANJE POSLOVNIH PROSTORA U ZAKUP

Br.

 

 

Naziv pravnog lica

 

 

Adresa

 

 

ID broj

 
Kontakt osoba, tel/fax.  

 

Prijavljujem se na Javni konkurs za davanje poslovnog prostora u zakup i nudim sljedeće:

  

PREDMET ZAKUPA

POVRŠINA

CIJENA ZAKUPA PO m2 KOJU NUDIMO

UKUPNO

1 3 4 5 (3x4)
Poslovni prostor u ulici Nikole Šopa bb u prizemlju zgrade općine Jajce

60,00

                                                                                        _________________

                                                                                      Potpis ovlaštenog lica

 

Live web kamere iz Jajca

cam1cam2

Live kamere rade sa Mozila Firefox-om i Internet Explorerom sa instaliranim VLC plugin-om.

Vi ste ovdje: Početak Aktuelnosti Javni pozivi Javni konkurs za davanje u zakup poslovnog prostora u Ulici Nikole Šopa