Općina Jajce

Općinske službe

Općinske službe za upravu su:

 1. Služba graditeljstva/urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova,
 2. Služba stambeno-komunalnih poslova, obnove, raseljenih osoba i izbjeglica,
 3. Služba finansija/financija,
 4. Služba privrede/gospodarstva,
 5. Služba opće uprave i društvenih djelatnosti,
 6. Služba civilne zaštite.

Poslovi sekretara Općinskog vijeća i načelnika, inspekcijskog nadzora iz nadležnosti općine, poslovi informiranja, određeni administrativno-tehnički i pomoćni poslovi obavljaju se u kabinetu Općinskog načelnika. U kabinetu Općinskog načelnika organiziraju se i savjetnički poslovi.

SLUŽBA GRADITELJSTVA/URBANIZMA, PROSTORNOG UREĐENJA, GEODETSKIH, KATASTARSKIH I IMOVINSKO-PRAVNIH POSLOVA 

Pomoćnik načelnika za graditeljstvo/urbanizam, prostorno uređenje, geodetske, katastarske i imovinsko-pravne poslove: Dunja Lučić, tel:030 658 011 (lokal 109)

Služba vrši upravne, normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne  poslove  koji se odnose na:

 • planiranje, izgradnju i uređenje zemljišta za izgradnju,
 • pripremu, provedbu i primjenu prostornog plana Općine,
 • izradu urbanističko-planske dokumentacije kojom se utvrđuju uvjeti i način za plansko korištenje prostora, izgradnju naselja i objekata od važnosti za Općinu, zaštitu i unapređenje okoliša, određivanje tijela za njihovu provedbu i utvrđivanje urbanističko-građevinskih mjera za zaštitu stanovništva i materijalnih dobara od elementarnih nepogoda i ratnih djelovanja,
 • izdavanje urbanističkih suglasnosti, odobrenja za izgradnju i odobrenja za upotrebu građevine i građevinskih radova,
 • zaštitu prirodnog okoliša i koordinaciju aktivnosti na istraživanju, planiranju, finansiranju i praćenju stanja i obnovu ratom uništenog graditeljskog naslijeđa na području općine,
 • prostorno planiranje deponija za odlaganje otpada,
 • koncipiranje programa naučno-istraživačkog rada od važnosti za prostorni i društveni razvoj u skladu sa strategijom razvoja Federacije, Kantona i Općine,
 • pripremanje propisa u vezi s utvrđivanjem stambene politike, uključujući donošenje propisa koji se odnose na uređenja i izgradnju stambenih objekata,
 • pripremanje nacrta propisa o korištenju zemljišta uključujući zoniranje,
 • planiranje, programiranje, projektovanje, korištenje i zaštitu prostora,
 • izradu prostorno-planske i urbanističko-tehničke dokumentacije, osim poslova koji su zakonom stavljeni u nadležnost Federacije i Kantona,
 • geodetsko katastarske poslove od važnosti za odbranu,
 • komasaciju zemljišta i premjeravanje zemljišta za posebne potrebe,
 • imovinsko pravne i druge stvarno pravne odnose na nekretninama i pravima na nekretninama,
 • imovinsko pravne poslove u vezi s nekretninama na kojima Općina ima pravo raspolaganja i davanja prijedloga za reprivatizaciju imovine,
 • održavanje javnih lokalnih i nekategorisanih  puteva,
 • izradu tehničke dokumentacije za rekonstrukciju i održavanje javnih lokalnih i nekategorisanih  puteva,
 • godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i izvještaja o radu,
 • i druge  poslova iz oblasti urbanizma, prostornog uređenja, geodetskih, katastarskih i imovinsko-pravnih poslova koji su zakonom propisani i stavljeni u nadležnost Općinskog organa uprave.

SLUŽBA STAMBENO-KOMUNALNIH POSLOVA, OBNOVE, RASELJENIH LICA I IZBJEGLICA 

Pomoćnik načelnika za stambeno-komunalne poslove, obnovu, raseljena lica i izbjeglice: Ismet Vereget, tel:030 658 011 (lokal: 119)

Služba vrši upravne, normativno pravne, studijsko analitičke i stručno-operativne poslove koji se odnose na:

 • povrat stanova na kojima postoji stanarsko pravo,
 • otkup stanova čiji je vlasnik ili pravni nasljednik Općina,
 • oblast stanovanja u objektima zajedničkog stanovanja,
 • pružanje pravne pomoći građanima iz oblasti koje pokriva služba,
 • uspostavu komunalnog reda,
 • donošenje rješenja o obavezi plaćanja komunalne naknade,
 • utvrđivanje programa obavljanja usluga zajedničke komunalne potrošnje,
 • strukturu finansiranja elemenata zajedničke komunalne potrošnje,
 • stanje u oblasti individualne komunalne potrošnje,
 • stručni nadzor u komunalnoj oblasti ,
 • priznavanje i prestanak statusa raseljenih lica,
 • praćenje ostvarivanja prava raseljenih lica,
 • obnovu objekata infrastrukture,
 • obnovu stambenih objekata,
 • vođenje evidencija iz oblasti za koje je zadužena služba i izdavanje uvjerenja,
 • godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • i druge  poslove iz oblasti stambeno-komunalnih poslova, obnove, raseljenih lica i izbjeglica koji su zakonom propisani i stavljeni u nadležnost općinskog organa uprave.

SLUŽBA FINANSIJA/FINANCIJA

Pomoćnik načelnika za finansije/financije: Safet Varenikić, tel:030 658 011 (lokal: 130)

 Služba vrši normativno-pravne, studijsko-analitičke, i stručno-operativne poslove koji se odnose na :

 • neposredno planiranje, praćenje i usmjeravanje poslova i zadataka iz oblasti budžeta/proračuna i računovodstva iz nadležnosti općine i prenesenih poslova viših nivoa vlasti,
 • ubiranje i raspodjelu javnih prihoda,
 • izradu prijedloga akata iz oblasti finansija,
 • prikupljanje podataka od općinskih službi, budžetskih korisnika i nevladinih organizacija,
 • praćenje izvršenja budžeta/proračuna i predlaganje mjera za sprečavanje prekoračenja planiranih i raspoloživih sredstava,
 • iniciranje programa razvoja  i mjera za unapređenje stanja u ovoj oblasti,
 • analiziranje finansijskih mogućnosti općine, zaduženja općine i neposrednu saradnju sa finansijskim  institucijama,
 • sačinjavanje informacija, analiza i izvještaja iz oblasti finansijsko računovodstvenih poslova i predlaganje rješenje za preraspodjelu i dodatne izvore prihoda,
 • blagovremeno obavljanje poslova u skladu sa važećim zakonskim propisima i međunarodnim računovodstvenim standardima (MRS),
 • godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • i druge  poslove iz oblasti finansija/financija koji su zakonom propisani i stavljeni u nadležnost Općinskog organa uprave.

SLUŽBA PRIVREDE/GOSPODARSTVA

Pomoćnik načelnika za privredu/gospodarstvo: Amila Hadžić, tel:030 658 011 (lokal: 102)

Služba vrši upravne, normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne poslove  koji se odnose na:

 • praćenje proizvodnje i poduzimanje odgovarajućih mjera u industriji, energetici i rudarstvu na području Općine,
 • praćenje korištenja prirodnih bogatstava u skladu sa propisima Federacije i Kantona,
 • rješavanje u upravnim stvarima u okviru svoje nadležnosti, te vođenje propisane službene evidencije i izdavanje uvjerenja o činjenicama na temelju službenih evidencija,
 • izradu, provedbu i praćenje programa iz strateškog plana,
 • organizaciju, unaprjeđenje, izradu i praćenje istraživačkih projekata u oblasti privrede,
 • utvrđivanje politike razvitka turizma i korištenja turističkih resursa,
 • uređenje lokalnog saobraćaja,
 • registriranje i usklađivanje linija i redova vožnje na lokalnom nivou,
 • izradu prometne osnove općine u skladu s prometnom osnovom Kantona,
 • izradu analiza o sigurnosti saobraćaja na području općine,
 • pripremanje propisa u okviru cjelokupne privredne politike, te podsticanja  privrednog i društvenog razvoja općine,
 • godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove iz svoje nadležnosti u skladu sa zakonom.

SLUŽBA OPĆE UPRAVE I DRUŠTVENIH DJELATNOSTI 

Pomoćnik načelnika za opću upravu i društvene djelatnosti: Ivica Davidović, tel:030 658 011 (lokal: 104)

Služba vrši upravne, normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne  poslove  koji se odnose na:

 • vođenje upravnog postupka i rješavanje upravnih stvari u prvostepenom upravnom postupku  u boračko invalidskoj zaštiti, zaštiti šehidskih porodica i porodica poginulih, nestalih i umrlih boraca, te zaštiti porodica umrlih ratnih i mirnodopskih vojnih  invalida,
 • pripremu dokumentacije za provedbu postupka ocjene invalidnosti u oblasti boračke  invalidske zaštite,
 • obračun naknade i vođenja službenih evidencija iz prava u oblasti boračko invalidske zaštite kod ratnih i mirnodopskih vojnih invalida  zaštite šehidskih porodica i porodica poginulih i nestalih boraca,
 • provedbu postupaka i vođenje sve službene evidencije koji se odnose na ljudske resurse unutar tijela odnosno službi za upravu,
 • vršenje upravnih i stručnih poslova iz oblasti rada i radnih odnosa uposlenih u općinskim tijelima uprave,
 • osiguranje provedbe zakona i drugih propisa koji se odnose na obrazovanje, zapošljavanje, kulturu i sport,
 • osiguranje provedbe zakona i drugih propisa koji se odnose na status mladih u lokalnoj zajednici, odnose s mladima i aktivnosti na preventivnim mjerama za sprječavanje štetnih uticaja na mlade,
 • vođenje  evidencija o građanskim stanjima  i provođenje postupka izdavanja uvjerenja iz javnih knjiga,
 • vođenje statistike o građanskim stanjima i evidencijama,
 • vršenje ovjera potpisa, rukopisa i prepisa,
 • izdavanje i vođenje registra radnih knjižica,
 • vođenje kancelarijskog  i arhivskog poslovanja,
 • provođenje popisa birača i usklađivanje evidencija o popisu birača,
 • izradu prijedloga nacrta propisa i akata koji se odnose na oblast kulture, obrazovanja i sporta,
 • pripremu stručnih pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona, drugih propisa i općih akata koji se odnose na oblast boračko invalidske zaštite, građanska stanja  i popis birača,
 • pripremu stručnih, pravnih mišljenja i objašnjenja za primjenu zakona koja se odnose na obrazovanje, kulturu i sport,
 • pripremu godišnjih planova rada o izvršavanju poslova, analizu izvršenja poslova i izvještaj o radu,
 • druge poslove iz oblasti svoje nadležnosti koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ove  općinske upravne službe.

SLUŽBA CIVILNE ZAŠTITE 

Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu: Esad Duranović (telefon: 030/658-061)

Služba vrši upravne, normativno-pravne, studijsko-analitičke i stručno-operativne  poslove  koji se odnose na:

 • organizaciju, pripremu i provođenje zaštite i spašavanja na području općine,
 • izradu procjene ugroženosti na području općine,
 • izradu programa zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u općini,
 • pripremu za zaštitu i spašavanje i mjere za unaprjeđenje i organizovanje osposobljavanja za civilnu zaštitu,
 • organizaciju, izvođenje i praćenje realizacije obuke građana na provođenju lične i uzajamne zaštite,
 • organizaciju i koordinaciju provođenja mjera zaštite i spašavanja, predlaganje programa samostalnih vježbi iz civilne zaštite,
 • popunu ljudstvom štaba civilne zaštite, službi zaštite i spašavanja i jedinica civilne zaštite, određivanje povjerenika civilne zaštite, te osiguranje njihovog opremanja materijalno tehničkim sredstvima,
 • pripremu propisa iz oblasti zaštite i spašavanja iz nadležnosti Općine,
 • organizaciju centra osmatranja i uzbunjivanja,
 • propisane evidencije iz oblasti civilne zaštite,
 • godišnje planove rada o izvršavanju poslova, analize izvršenja poslova i  izvještaj o radu,
 • i druge poslove iz oblasti svoje nadležnosti koji su zakonom i drugim propisima stavljeni u nadležnost ove  općinske upravne službe.

U KABINETU OPĆINSKOG NAČELNIKA obavljaju se stručni, tehnički i pomoćni poslovi koji se odnose na:

 • koordinaciju između Općinskog načelnika, općinskih službi za upravu, Općinskog vijeća i Općinskog javnog pravobranilaštva,
 • izrada nacrta ugovora i drugih akata koji nisu definisani kao nadležnost službi za upravu,
 • sudjelovanje u pripremi sjednica Općinskog vijeća,
 • pripremu programa rada Općinskog načelnika i sudjelovanje u izradi programa rada Općinskog vijeća,
 • izrada protokola u povodu posjeta visokih delegacija i značajnih događaja,
 • inspekcijski nadzor iz nadležnosti Općine,
 • informisanje javnosti,
 • obradu informacija i sređivanje informativnog materijala,
 • održavanje informatičkog sistema i opreme,
 • održavanje objekta zgrade Općine,
 • upravljanje i održavanje motornih vozila,
 • preuzimanje, skladištenje i distribucija kancelarijskog materijala i ostalih roba.

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

 • Centrala: 030/658-011
 • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Lokalna uprava Općinske službe