Općina Jajce

Općinsko vijeće

Općinsko vijeće je predstavnički organ građana Općine i organ lokalne samouprave izabran na temelju općeg biračkog prava, na neposrednim izborima tajnim glasanjem na način određen zakonom. Općinsko vijeće je organ odlučivanja, koji donosi opće akte i druge akte u okviru samoupravnog djelokruga Općine, te obavlja druge poslove u skladu s ustavom, zakonom i statutom. Općinsko vijeće ima dvadesetpet (25) vijećnika.

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

  • Centrala: 030/658-011
  • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak Lokalna uprava Općinsko vijeće