Općina Jajce

Matični ured

I UPIS U MATIČNU KNJIGU ROĐENIH

A - Djeca rođena u BiH-FBiH

Ukoliko su djeca rođena na području općine Jajce potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Prijava rođenja djeteta na Obrascu 1 ili Obrascu 2,
 2. Vjenčani list roditelja ili izvod iz MKR za majku(ako roditelji nisu u braku) ili ovjerena fco ličnih/osobnih karata ili ovjerene fco putnih isprava ili izjava stranke na zapisnik,
 3. Lične/osobne karte oba roditelja na uvid,
 4. Uvjerenje o državljanstvu roditelja,
 5. Obavezno prisustvo oba roditelja ako roditelji nisu vjenčani,
 6. Ako treće lice vrši prijavu obavezna je punomoć oba roditelja.

Rok za prijavu novorođenčeta 30 dana od dana rođenja.

B - Djeca rođena u inostranstvu

Ukoliko su djeca rođena u inostranstvu potrebni su sljedeći dokumenti:

 1. Prijava za upis u matičnu knjigu rođenih(dobije se u matičnom uredu) ili uvjerenje diplomatskog-konzularnog predstavništva ili uvjerenje o stalnom mjestu boravka djeteta na teritoriji Federacije,
 2. Orginal ili ovjerena fco međunarodnog izvoda iz matične knjige rođenih( ukoliko nije međunarodni mora biti ovjeren apostille pečatom i preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača),
 3. Uvjerenje o državljanstvu Federacije za jednog roditelja koji je imao državljanstvo Federacije u vrijeme rođenja djeteta,
 4. Uvjerenje o prebivalištu roditelja državljanina Federacije BiH,
 5. Dokaz da drugi roditelj nije bio državljanin Bosne i Hercegovine u vrijeme rođenja djeteta.

C - Obrasci koji se koriste za upis

 1. OB JC1-obrazac broj 14
 2. OB JC3-obrazac broj 14A
 3. OB JC4-obrazac broj 14B
 4. OB JC5-obrazac broj 14C
 5. OB JC6
 6. OB JC7
 7. OB JC8
 8. OB JC9

II DRŽAVLJANSTVO

A - Upis činjenice državljanstva u matične knjige

Ukoliko je izvršen upis u knjigu državljana, građanin je dužan da zna tačne podatke o datumu rođenja, te prezime i ime lica za koje traži uvjerenje o državljanstvu.

Za tačnost podataka potrebno je imati rodni list, ličnu kartu ili vjenčani list osobe za koju se izdaje uvjerenje o državljanstvu.

Ukoliko nije izvršen upis, a lice je rođeno na području općine Jajce, građanin je dužan da izvrši provjeru u matičnom uredu po mjestu prebivališta. Ako upis ne postoji , organ uprave općine izdaje rješenje za naknadni upis činjenice državljanstva u matičnu knjigu rođenih za šta je potrebno priložiti sljedeće dokumente

 1. Izvod iz matične knjige rođenih,
 2. Uvjerenje o kretanju-prebivalištu,
 3. Dokaz da nije izvršen upis u drugoj općini po mjestu prebivališta i po mjestu rođenja oca,
 4. Dokaz o državljanstvu roditelja u vrijeme rođenja podnosioca zahtjeva,
 5. Ovjerena fco lične karte ili putne isprave
 6. Ako treće lice vrši prijavu obavezna je punomoć

Licu koje nije rođeno u BiH, a ima prijavljeno prebivalište na dan 06. april 1992. godine, organ uprave općine izdaje rješenje za naknadni upis u matičnu knjigu rođenih i knjigu državljana.

Naknadni upis djece rođene u inostranstvu vrši se po mjestu prebivališta jednog od roditelja( direktan upis do 23. godine).

Za upis djece rođene u inostranstvu prije 01.01.1998. godine potrebno je rješenje organa uprave općine.

Uz zahtjev za naknadni upis osoba koja je stekla državljanstvo RBiH porjeklom ili rođenjem na teritoriji BiH dužna je priložiti:

 1. Potvrdu kojom se dokazuje ispunjavanje uslova za sticanje državljanstva RBiH porjeklom ili rođenjem na teritoriji BiH, u skladu sa Zakonom o državljanstvu RBiH.

Uz zahtjev za naknadni upis osoba koja je stekla državljanstvo naturalizacijom dužna je priložiti:

 1. Dokaz o identitetu i
 2. Rješenje o sticanju državljanstva RBiH naturalizacijom na osnovu Zakona o državljanstvu RBiH.

Raniji državljani SFRJ koji su stekli državljanstvo RBiH ex lege po osnovi prebivališta u BiH u skladu sa članom 30. Zakona o državljanstvu RBiH dužni su priložiti uz zahtjev za naknadni upis sljedeće dokumente:

 1. Dokaz o identitetu,
 2. Dokaz o državljanstvu SFRJ i
 3. Ispravu kojom dokazuju prebivalište u Republici Bosni i Hercegovini na dan 6. april 1992. godine.

B - Obrasci koji se koriste za upis

 1. OB JC2-obrazac broj 14-1
 2. OB JC10
 3. OB JC11

III UPIS U MATIČNU KNJIGU VJENČANIH

A - Potrebni dokumenti za sklapanje braka državljanina BiH

 1. Izvod iz MKR( za oba bračna partnera),
 2. Uvjerenje o državljanstvu(za oba bračna partnera),
 3. Slobodni list(za oba bračna partnera),
 4. Lične karte i prijave prebivališta na uvid (za bračne partnere i svjedoke)

B - Potrebni dokumenti za sklapanje braka sa stranim državljaninom:

 1. Izvod iz MKR na internacionalnom obrascu ili inozemni izvod propisno ovjeren ili nadovjeren i preveden od strane sudskog tumača ,
 2. Uvjerenje o državljanstvu ili prevedena i ovjerena fco putne isprave,
 3. Uvjerenje o slobodnom bračnom stanju,
 4. Uvjerenje da nema zakonskih smetnji za zaključenje braka sa državljaninom/državljankom BiH, tzv. Nulla ostea,
 5. Prijava boravka stranog državljanina,

C - Napomena za taksu za vjenčanje

Shodno odredbi člana 1. stava 2. Odluke o općinskim administrativnim taksama i tarifnom broju 6. Tarife općinskih administrativnih taksi za radnje kod čina sklapanja braka plaćaju se sljedeće takse:

 1. Kada se čin vjenčanja vrši u radne dane u zgradi općine - 25,00 KM
 2. Kada se čin vjenčanja vrši u dane vikenda i praznika u zgradi općine - 50,00 KM
 3. Kada se čin vjenčanja vrši u radne dane izvan zgrade općine - 50,00 KM
 4. Kada se čin vjenčanja vrši u dane vikenda i praznika izvan zgrade općine - 100,00 KM

Uplata takse se vrši na žiro-račun broj: 3060250000480835(svrha doznake: taksa; primalac: Općina Jajce; Vrsta prihoda: 722131; općina 042 ili direktno na šalter Sali Općine Jajce.

Matičar u dogovoru sa budućim bračnim partnerima određuje rok za sklapanje braka koji ne može biti kraći od 30 dana od dana podnošenja prijave. Izuzetno, kada za to postoje opravdani razlozi(kasna trudnoća supruge, neodložan odlazak u inostranstvo na liječenje), matičar može odobriti sklapanje braka prije isteka roka od 30 dana.

 D - Potrebni dokumenti za naknadni upis u knjigu vjenčanih

 1. Orginal međunarodni vjenčani list mladenaca( ukoliko nije međunarodni mora biti propisno ovjeren ili nadovjeren i preveden od strane sudskog tumača u BiH),
 2. Uvjerenje o prebivalištu bračnih partnera,
 3. Uvjerenje o državljanstvu od jednog bračnog partnera po kojem se upisuje,
 4. Ukoliko je jedan supružnik sa prebivalištem u drugoj općini ili se odjavio poslije vjenčanja priložiti uvjerenje da nije izvršen upis u matičnoj knjizi vjenčanih u toj općini,
 5. Lične karte ili putne isprave oba bračna partnera na uvid ako su BiH državljani(ako je jedan bračni partner strani državljanin priložiti ovjerenu fco pasoša).
 6. Punomoć (ako se upis vrši preko punomoćnika)

E - Obrasci koji se koriste za upis

 1. OB JC13
 2. OB JC14
 3. OB JC15
 4. OB JC16

IV UPIS U MATIČNU KNJIGU UMRLIH

A - Upis smrti za lica umrla u BiH-FBiH

 1. Potvrda o smrti,
 2. Izvod iz matične knjige rođenih,
 3. Izvod iz matične knjige vjenčanih za oženjene/udate,
 4. Uvjerenje o državljanstvu,
 5. Lična karta umrle osobe na uvid.

Rok za upis činjenice smrti je 30 dana od dana kad je smrt nastupila, odnosno od dana nalaska tijela umrlog lica.

B - Upis smrti za lica umrla u inostranstvu

 1. Orginal međunarodni umrli list( ukoliko nije međunarodni mora biti ovjeren ili nadovjeren i preveden od strane ovlaštenog sudskog tumača),
 2. Dokaz o BiH državljanstvu umrle osobe,
 3. Uvjerenje o prebivalištu umrle osobe,
 4. Lična karta umrle osobe na uvid ili uvjerenje o identitetu.

C - Obrasci koji se koriste za upis

 1. OB JC 17

OSTALI OBRASCI ZA UPIS PODATAKA U MATIČNE KNJIGE

 1. OB JC 18
 2. OB JC 19
 3. OB JC 20
 4. OB JC 21
 5. OB JC 22
 6. OB JC 23

OVJERA I LEGALIZACIJA POTPISA

A - Ovjera i legalizacija potpisa

 1. Ovjera i legalizacija potpisa vrši se samo uz prisustvo osobe koja legalizuje potpis i ličnog dokumenta ( lična karta ili putna isprava) za identifikaciju,
 2. Ovjera fotokopije ili prepisa dokumenta vrši se samo uz priloženi orginal,
 3. Ovjera dokumenata koje se odnose na nekretnine i registracije firmi vrše Notari.

B - Ovjera potpisa za nepokretna lica

 1. Za lica koja ne mogu doći u zgradu Općine potreban je zahtjev na šalteru podnesaka uz obavezan ljekarski nalaz(dokaz o nepokretnosti osobe) i da je osoba svjesna svojih postupaka,
 2. Ovjera se vrši samo na području Općine Jajce,
 3. Ovjera se vrši u određene dane(izlazak na teren se mora ranije najaviti).

("Od državljanina BiH može se tražiti kopija lične karte, samo u postupku revizije ili prestanka državljanstva BiH i kada je to zakonom propisano", "Službeni glasnik BiH" broj 18/12)

Potrebni dokumenti:

 1. Zahtjev,
 2. Ljekarski nalaz,
 3. Dokument koji treba da se ovjeri.
 4. Fotokopija lične karte lica kojem treba da se ovjeri potpis.

INFORMACIJE

Za sve informacije vezane za redovne upise u matične knjige i izdavanje izvoda iz matičnih knjiga obratiti se na telefon: 030/658-011.

Za sve informacije vezane za naknadne upise u matične knjige, dopunu i ispravku podataka u matičnim knjigama i informacije vezane za zaključenje braka obratiti se na telefon 030/654-072.

Kontaktirajte nas

Općina Jajce
Ul. Nikole Šopa
70101 Jajce

 • Centrala: 030/658-011
 • Načelnik: 030/658-013

 

Vi ste ovdje: Početak O Jajcu Uncategorised Matični ured